26.9.2003 771/452/03

Tietosuojavaltuutetun saamat tiedustelut 26.5. ja 19.9.2003

Henkilötietolain soveltaminen ja henkilötietojen käsittelyn edellytykset

Tietosuojavaltuutetun saama tiedustelu

Tietosuojavaltuutetulta tiedusteltiin seuraavaa: Muodostaako Teidän kotisivuillanne olevat autojen kuvat henkilötietolaissa tarkoitetun henkilörekisterin ja mikä on sivujen ylläpitäjän oikeus käsitellä henkilötietoja. Toisessa tiedustelussa viitataan nettisivuillanne julkaistun aineiston muodostavan laittoman henkilörekisterin.

Kotisivuillanne olette lähtenyt julkisella paikalla tapahtuvan valokuvaamisen laillisuudesta. Tässä olette oikeassa. Teidän mukaanne kuvan ottaja saa tehdä kuvilla mitä tahansa.

Tietosuojavaltuutettu on ratkaisukäytännössään lähtenyt siitä, että auton rekisterinumero tietyissä tilanteissa on henkilötielain määritelmän mukainen henkilötieto. Näin etenkin, kun on suhteettoman vaivatonta linkittää rekisterinumero siihen henkilöön, jonka omistukseen tai hallintaan ajoneuvo on tieliikenteen tietojärjestelmään merkitty. Näin ollen on katsottava, että autojen valokuvista koottu aineisto täyttää henkilörekisterin määritelmän. Henkilötietolaki soveltuu kaikkeen henkilötietojen automaattiseen käsittelyyn. Henkilötietojen käsittely on mahdollista vain laissa edellytetyillä perusteilla. Tiettävästi Teidän tehtävänänne ei ole valvoa autojen pysäköintiä, vaan se on kunnallisen viranomaisen tehtäviin kuuluvaa.

Pyydän Teiltä henkilötietolain 39 § 1:momentin nojalla selvitystä siitä, mihin perustuu oikeutenne käsitellä henkilötietoja ja ellei sellaista löydy, niin lopettamaan lain säännösten vastainen henkilötietojen käsittely.

Selvityksen antamista varten on Teille aiemmin lähetetty henkilötietolain soveltamisalaa, määritelmiä ja käsittelyn yleisiä periaatteita koskevat pykälät. Viimemainittuihin pykäliin sisältyy yleiset edellytykset käsitellä henkilötietoja.

Selvitys pyydetään toimittamaan tietosuojavaltuutetun toimistoon 15.10.2003 mennessä. Totean, että olette jättänyt vastaamatta 4.7.2003 lähetettyyn selvityspyyntöön.

Henkilötietolain 48 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan se, joka antaa tietosuojaviranomaiselle henkilötietojen käsittelyä koskevassa asiassa väärän tai harhaanjohtavan tiedon ja siten vaarantaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai hänen oikeuksiaan, on tuomittava, jollei teosta ole muualla laissa säädetty ankarampaa rangaistusta, henkilörekisteririkoksesta sakkoon. Selvitysvelvollisuuden laiminlyönnin on katsottava kuuluvan edellä mainitun piiriin.

Huomattakoon, että toistuva selvitysvelvollisuuden laiminlyönti johtaa asian ilmoittamiseen poliisiviranomaiselle.

Lopuksi totean, että vastaava kirje on Teille lähetetty 24.9.2003. Olette sen johdosta lähettänyt sähköpostiviestin ilmoittaen, että ette kykene viestiä avaamaan.

Ylitarkastaja
Lauri Vuorivirta

takaisin